Euro crisis

Willem Middelkoop voorspelde in 2009 de huidige crisis!

http://www.youtube.com/watch?v=2ocvRvf0dQs

Moet de ECB staatsobligaties gaan opkopen?

http://biflatie.nl/artikelen/69-eurocrisis/16442-wederom-is-het-een-schijnoplossing

De Eurocrisis uitgelegd

Een steeds hoger begrotingstekort en toenemende overheidsschulden, zorgen ervoor dat een overheid steeds meer rente moet betalen over het geld dat ze op de kapitaalmarkt lenen. De Verenigde Staten en Japan hebben als oplossing voor dit probleem om geld te gaan lenen van hun eigen centrale bank. Deze centrale bank kan immers geld creëren uit het niets. Inmiddels heeft Europa dit voorbeeld gevolgd. Dit kan leiden tot geldontwaarding (inflatie). In feite is het een verkapte vorm van belastingverhoging voor het volk. Financieel specialist Willem Middelkoop (RTL-z) beschrijft dit duidelijk op: http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/middelkoop/2012/articles/crisissfeer-door-zorgen-rondom-financiering-zuidelijke-landen.xml

We zien dus dat Europese commerciële banken slechts 1% voor hun geleende geld betalen, maar het vervolgens uitlenen aan overheden tegen veel hogere tarieven van 6 tot 7%. Uiteindelijk draait de belastingbetaler hier voor op en worden de banken er beter van.

EU boete bij overschrijding van de 3% norm?

Demissionair premier Rutte beweerde dinsdag in de Tweede  Kamer dat Nederland onherroepelijk een boete krijgt opgelegd  van 1,2 miljard euro als het begrotingstekort volgend jaar meer dan drie procent van het bruto binnenlands product bedraagt.  Als Nederland vorig jaar zijn zin had gekregen dan was die boete voor Den Haag bij overschrijding van de 3-procentsnorm  inderdaad volautomatisch afgekondigd. Maar zover kwam het  niet. Als een land in een zware economische recessie verkeert,  kan de Europese Commissie besluiten geen boete op te leggen.  Als het dagelijks bestuur van de EU daar wel toe besluit dan  kunnen de eurolanden met een gekwalificeerde meerderheid  de boete alsnog van tafel vegen.  http://www.nrcnext.nl/blog/2012/04/26/next-checkt-%E2%80%98op-tekort-van-meer-dan-3-procent-staat-boete-tot-12-miljard-euro-per-jaar%E2%80%99/

Het is overigens niet zo dat een land dat niet aan de “minder dan 3% tekort norm” en “minder dan 60% schuld norm” voldoet, direct een boete krijgt. Het wordt eerst in het EDP (Excessive Deficit Procedure) geplaatst. Het is in eerste instantie een verplicht deposito van o,2 % van het bruto binnenlands product waar men ook rente over krijgt. Nederland zit echter al in het EDP en maakt dus wel kans om beboet te worden.  Bronnen:http://www.europa-nu.nl/id/vizz4ejm40zo/nieuws/europese_commissie_raadt_aan?ctx=vgaxlcr0e00a en http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/364&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en

 

Algemeen

De regering laat zich meestal leiden door getallen over economische groei, koopkracht van de burger en werkeloosheid. Het idee is dan dat als de economie maar groeit, de koopkracht op peil blijft en de werkeloosheid laag is dit goed is voor de welvaart van de burger.

Echter: “Burgers hebben vaak tegengestelde oordelen over enerzijds de Nederlandse samenleving, de tevredenheid daarmee en het vertrouwen in de overheid, en anderzijds het eigen persoonlijke leven. De tevredenheid met het eigen leven en het gevoel gelukkig te zijn scoorde de afgelopen jaren hoger dan het oordeel over de Nederlandse samenleving als geheel.” citaat uit het rapport “de sociale staat van Nederland 2011” van het Sociaal Cultureel Planbureau, www.scp.nl/dsresource?objectid=29143&type=org

  • Nederland is de best presterende economie op het Europese continent. Nederland scoorde in 2010 met 35.600 euro het hoogst op het bbp per inwoner en het laagst op de misère-index. Het niveau van zowel werkloosheid, inflatie als begrotingstekort behoort tot de laagste in Europa.
  • Het profijt van de overheid komt vooral terecht bij de lage en hoge inkomens; de middeninkomens profiteren minder dan gemiddeld. Zo ontvangt de laagste welvaartsgroep 9800 euro van de overheid door het gebruik van publieke voorzieningen, de middelste welvaartsgroep 7900 euro en de hoogste welvaartsgroep 8500 euro.

bron: SCP, 2011

De groei van het BBP van de afgelopen 6 jaar ligt rond de 1,3% en de inflatie (geldontwaarding) rond de 1,5%. Dit wil dus zeggen dat we er niet op voor- of achteruit zijn gegaan sinds 2011. In juni 2012 is de inflatie 2% en de krimp 0,8%. De werkeloosheid ligt op 8%. Bron van de getallen: CBS

De huidige kredietcrisis zal zeker invloed gaan hebben op onze welvaart. Het is echter niet te voorspellen hoe dit gaat uitpakken.

Oorzaken?

  • Greenspan (voormalig voorzitter van de FED) werd gehoord door de House Oversight Committee, dat onderzoek doet naar de kredietcrisis. De Republikein Greenspan was tijdens zijn 18 jaar voorzitterschap altijd groot voorstander geweest van deregulering in de bankensector. Hij gaf toe een fout te hebben gemaakt omdat hij nooit had verwacht dat het winstbejag van banken zou resulteren in roekeloosheid waardoor de belangen van beleggers en bedrijven zo ernstig gevaar zouden lopen. Hij had ook niet gedacht dat de ongeëvenaarde groei van de huizenmarkt in 2006 zou leiden tot een nieuwe bubble en dalende huizenprijzen. Volgens Greenspan lag de uiteindelijke oorzaak van de kredietcrisis in de slechte inschatting van de risico’s van het verstrekken van hypotheken aan weinig kredietwaardige huizenkopers. http://www.beursgorilla.nl/de-oplossing-voor-de-kredietcrisis.asp
  • “Er is namelijk onzekerheid ontstaan over de waarde van staatsobligaties die banken bezitten en het is niet duidelijk of overheden – die zelf betalingsproblemen hebben – in de bres zullen springen als banken in de problemen komen. Toch moeten banken genoeg geld in kas hebben om aan strenge Europese richtlijnen te voldoen en willen ze bovendien genoeg geld in kas hebben voor als de eurocrisis echt losbarst en ze nergens meer geld kunnen lenen. Om die reden dumpen banken momenteel allerlei risicovolle producten, waaronder staatsobligaties van minder kredietwaardige landen zoals Italië, Spanje en Portugal.”http://www.crisisguide.nl/?p=253
  • “Ondertussen proberen overheden het vertrouwen van de financiële markten te herwinnen door verregaande bezuinigings- en hervormingsmaatregelen af te kondigen. Gemiddeld bezuinigen Europese overheden in 2012 voor een bedrag gelijk aan 1,25% van de gezamenlijke BNP’s. Burgers hebben hierdoor minder te besteden, waardoor de vraag naar goederen en diensten afneemt. ” http://www.crisisguide.nl/?p=253
  • Bedrijven, banken en consumenten verliezen vertrouwen. Als banken minder krediet verstrekken en als investeringen vanuit overheden teruglopen, dan gaan bedrijven geld oppotten en investeringen uitstellen: “Het vertrouwen van Nederlandse consumenten in de bankensector is en blijft laag, maar inmiddels is er wel een lichte stijging zichtbaar. Volgens de uitkomsten van het World Retail Banking Report 2012, dat onder 18.000 klanten van banken in 35 verschillende landen gehouden is, laat Nederland de op één na hoogste stijging zien als het gaat om een positieve klantervaring. Ondanks het lage vertrouwen behoren Nederlanders opmerkelijk genoeg tot de meest loyale bankklanten in de wereld. Bijna tweederde van de klanten in Nederland (71%) is loyaal aan zijn bank, tegenover gemiddeld 51% wereldwijd. Slechts drie procent van de ondervraagde consumenten overweegt naar een andere bank over te stappen en iets meer dan een kwart (26%) van de Nederlandse respondenten twijfelt over zijn bankrelatie.”http://brw.nl/9-nieuws/branche/1145-customer-experience-index-van-banken-in-nl-stijgt en http://www.capgemini.com/news-and-events/news/world-retail-banking-report-2012/

Oplossingen?

  • René Tissen Professor of Business Studies at Nyenrode Business University: “… laten we die banken die zich systeembanken noemen verbieden om geldzaken met elkaar te doen waar geen maatschappelijke waarde uit voortkomt. Dus geen geldpompen en daar provisies en bonussen voor krijgen, géén schuld-op-schuld verkopen waarvan de bron niet vastligt en er geen reële verhouding is tussen risico en winst. Dat betekent dat veel grote internationale banken op kunnen houden te bestaan. Stimulering van dit soort banken was verkeerd beleid. We pakken ons verlies en gaan door met lokale banken. In Amerika is de ‘move your money’ beweging aan het opkomen. Die willen overal ter wereld ‘community banks’. Die staan in het hart van de lokale samenlevingen en helpen op die manier mensen en bedrijven met gezonde financiële regelingen. Het initiatief verdient krachtige ondersteuning.” http://www.nyenrode.nl/bio/Pages/Rene-Tissen.aspx
  • Herstel het vertrouwen dat de burgers zouden moeten hebben in banken en overheden. Een duidelijke en eerlijke communicatie van banken en overheden naar burgers is de manier.
  • Democratie: De invloed die je als individu hebt op het oplossen van de crisis op de manier die je voor ogen hebt kun je op een aantal manieren bewerkstelligen: 1. door met de verkiezingen de partij te kiezen die er net zo over denkt als jij, 2. door als consument steeds weer producten en diensten te kopen waar jij volledig achter staat, 3. door je mening te uiten naar je omgeving en deze daardoor te beïnvloeden.
  • De oplossing van de Europese leiders is momenteel om aan banken en overheden die in de problemen zitten geld uit te lenen. Dit doen ze via het EFSF (Europees Financieel Stabiliteitsfonds). Op dit moment staan de overheden van de “rijke” EU landen garant voor circa € 780 miljard. Als tegenprestatie willen de landen die het geld uitlenen, dat de overheden die het geld lenen drastische hervormingen (bezuinigingen, verkoop van overheidsbezit) doorvoeren. Het risico is echter dat de drastische bezuinigingen de economie verder doen krimpen met als gevolg dat de probleem-landen nog minder inkomsten uit belasting hebben en weer meer moeten lenen. Vooralsnog staat ook Spanje en Italië garant, maar dat zal gaan veranderen, waardoor Nederland meer moet gaan bijdragen. Polen en het Verenigd Koninkrijk zitten wel in de EU met alle handelsvoordelen daarbij, maar niet in de Euro en hoeven dan ook niet mede garant te staan. Huidige situatie staat in onderstaand overzicht: http://www.efsf.europa.eu/attachments/faq_en.pdf

Artikelen tegen behoud van de euro

Artikelen voor behoud van de euro

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *