Veiligheid

Aantal politie agenten in Nederland

Nederland heeft per 100.000 inwoners 392 agenten. Vergelijk dit eens met Noorwegen met 158, de Verenigde Staten met 233, en Luxemburg met 321, Griekenland 452 en China 120. Mogelijk dat de bevolkingsdichtheid hier veel invloed op heeft.

http://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_size_of_police_forces

Eind 2011 had de politie, inclusief de Politieacademie en de voorziening tot samenwerking Politie Nederland, in totaal 63.236 fte aan personeel in dienst.

De operationele sterkte van de Nederlandse politie bedroeg op 31 december 2011 50.587 fte. De niet operationele sterkte bedroeg 12.649 fte.
Van 31 december 2010 tot 31 december 2011 is:
•De operationele sterkte met 842 fte toegenomen (= toename van 1,66%)
•De niet-operationele sterkte met 334 fte afgenomen.
•De totale sterkte met 508 fte toegenomen.

bron:http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/07/19/operationele-sterkte-politie-ultimo-2011.html

 

 

Verslag criminaliteit 2012

Ophelderingspercentage per delictgroep
Het percentage door de politie opgehelderde misdrijven varieert aanzienlijk voor de verschillende delictgroepen. Misdrijven die voornamelijk door eigen opsporingsactiviteiten worden geconstateerd, zoals (vuur)wapenmisdrijven en drugsmisdrijven kennen (uiteraard) een relatief hoog ophelderingspercentage, dat ruim boven 80% uitkomt. Ook gewelds- en seksuele misdrijven worden relatief vaak opgehelderd, namelijk rond 63%. Hierbij speelt een rol dat slachtoffer en dader elkaar vaak kennen, wat het opsporen
van de dader voor de politie vergemakkelijkt. Tot de categorie verkeersmisdrijven horen zowel delicten die de politie door eigen opsporing constateert (zoals rijden onder invloed), als delicten die worden aangegeven door het slachtoffer (zoals verlaten plaats ongeval of joyriding). Ongeveer 40% van de verkeersmisdrijven wordt opgehelderd. Van de 2 meest voorkomende delictgroepen ligt het ophelderingspercentage een stuk lager. Van vernielingen wordt een vijfde deel opgehelderd, van vermogensmisdrijven (diefstal) een tiende deel. Voor wat betreft (vuur)wapenmisdrijven en vernielingen is het ophelderingspercentage sinds 2005 wat gestegen. Voor gewelds- en seksuele misdrijven is het ophelderingspercentage nagenoeg gelijk gebleven, en voor vermogensmisdrijven licht gedaald. De sterkste verandering is te zien bij de verkeersmisdrijven. Voor deze delictgroep daalde het ophelderingspercentage van 53% in 2005 naar 41% in 2010 (zie figuur 4.4).

Herkomstgroepering
Van alle in 2009 aangehouden verdachten was 61% autochtoon. Het percentage verdachte allochtonen is sinds 2005 licht toegenomen van 37 naar 39%. Personen met een Marokkaanse of Surinaamse herkomst vormden in absolute zin de grootste groepen onder de allochtone verdachten. Wanneer het aantal verdachten echter wordt gerelateerd aan de bevolkingsomvang van de betreffende herkomstgroep van 12-79 jaar, blijken personen met een Antilliaanse/Arubaanse herkomst het vaakst verdacht van een misdrijf. In 2009 zijn 60 van elke 1.000 personen met een Antilliaanse/Arubaanse herkomst op enig moment als verdachte aangehouden (zie tabel 4.12 in bijlage 4). In 2005 waren dit er nog 72 op de 1.000. De bevolkingsopbouw van de allochtone herkomstgroeperingen verschilt onderling en wijkt ook af van die van de autochtone deelpopulatie. Zo zijn veel allochtone herkomstgroeperingen in Nederland relatief jong in vergelijking met autochtonen (dit geldt zeker voor de Antilliaanse/Arubaanse bevolking). Aangezien criminaliteit samenhangt met leeftijd en geslacht verklaart dit een deel van de verschillen. Wanneer onderscheid wordt gemaakt naar geslacht blijkt het relatieve aandeel van personen met een Antilliaanse/Arubaanse herkomst zowel onder mannen als vrouwen het hoogst van de 4 onderscheiden herkomstgroeperingen (zie figuur 4.17). In vergelijking met autochtonen en andere allochtone herkomstgroeperingen zijn relatief veel Antilliaanse/Arubaanse vrouwen aangehouden als verdachte. Van elke 1.000 vrouwen met een Antilliaanse/Arubaanse herkomst zijn er 27 aangehouden in 2009. Van de mannen waren dit er 95. Onder de mannen komen personen met een Marokkaanse herkomst op de tweede plek met 89 van elke 1.000 Marokkaanse mannen, en mannen met een Surinaamse herkomst op de derde plek met 70 van elke 1.000 mannen. Onder de vrouwen waren de tweede en derde plek omgekeerd: van de vrouwen met een Surinaamse herkomst zijn er in 2009 16 van elke 1.000 aangehouden en van de vrouwen met Marokkaanse herkomst waren dit er 15.

bron: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/4B6CE42A-5F9F-4A63-AD65-33DD223D98D1/0/2011criminaliteitrechtshandhaving2010pub.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *